Зорилго, зорилт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь 2020 оныг Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах алба хаагчийн нийгмийн баталгааг сайжруулах жил болгон зарласан. Алба хаагчийн нийгмийн баталгааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээг эрчимжүүлж, алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх.

Back to top button